onsdag 2. desember 2020

Kjære Sondre Nygård, styreformann i Sigdal Aktiv!

Dette brevet kommer fra en person, som i en alder av 30 år valgte tindenes friluftsliv som livsveg og profesjon, og først etter mer enn 40 år ufrivillig måtte oppgi kroppsarbeidet i stupene p. g. a. slitasje i korsryggen. Jeg oppkaster meg ikke til talsperson for en med årene stor og mangeartet gruppe som i dag omtales som 'klatrere', men anser meg kvalifisert for å tale på vegne av oss som holder den nå mer enn 150 år gamle tradisjonen for tindeferd – eller fjellklatring – i hevd.

Dette er til orientering en levende tradisjon som blant annet utgjør den kulturelle rammen for Det internasjonale Forbundet for profesjonelle

Tindevegledere (UIAGM), der jeg har vært æresmedlem siden 1999.

 

Som styreleder i Sigdal Aktiv står du bak planene om et via ferrata-anlegg på Andersnatten (733 m) – en form for entringsanlegg, bestående av stål- og

trekonstruksjoner i en norsk fjellvegg som det går frasagn om. Vi som kjenner Alpene godt, har kommet over kulturminner fra 1. verdenskrig i Dolomittene i Nord-Italia som går under denne betegnelsen 'jernveg'. De senere år har dette dukket opp som en 'innovasjon' i en økonomisk haltende norsk turisttrafikk – en installering av entringsanlegg med stålarmatur i klatrefjell i den tro at dette vil fungere som en 'pengemaskin' – næringens forretningsmodell. Unntaksvis går jernveger også med overskudd, der de er lokalisert ved våre trafikkerte fjelloverganger eller ved havner med cruisebåt-anløp.

 

Når denne virksomheten etterhvert brer om seg, burte det ikke være til å       undre seg over at vi som ferdes i stupene reagerer. I et intervju på nettstedet KLATRING den 23. november beklager du deg over den måten prosjektet     som er igangsatt på Andersnatten, er møtt på av norske klatrere. Du klager

over "ufyselige henvendelser til både selskapet og privatpersoner",

og uttaler at "det er kjedelig å få så mange usaklige kommentarer

og negativitet". Det påfallende er at du, kun med ett unntak (jf. hen-visningen til kritikk av prosjektets tvilsomme karakter), begrenser   deg til å reagere med beskyldninger og unnlater å nevne hva de    består i. Om så mer fortjenestefullt er det derfor at du etterlyser dialog.

 

Er det noe klatrere av alle kategorier her i landet er enige om så er   det at event- og aktivitetsselskapene ikke inviterer til dialog. Tvert i mot har taktikken vært, slik jeg kjenner den alt for godt fra praksisen

i norsk vind- og vannkraftutbygging, at initiativtakerne benytter seg   av bakromsdemokratiets kanaler. Når prosjektet blir offentlig kjent,    er avtalene med grunneierne gjort, pengemaskinen solgt inn hos politikerne og arbeidet i gang. Dette mønsteret kom for dagen med

den skjellsettende Mardøla-aksjonen for 50 år siden og avsløres nå daglig med protestaksjonene mot vindkraft på land – landet rundt.

 

Dersom din beklagelse over usakligheter og ufyselige henvendelser

holder stikk, er jeg den første til å beklage det. Vi har en alt for god

sak til å fare med slikt. Det gir bare utbyggerinteressene, i mangel av

verdige argumenter for sitt business-prosjekt, mulighet til å høste sympati i det offentlige rom ved å innta offerrollen. Denne taktikken kan også gi dobbelt uttelling ved at inngriperne unnlater å opplyse om hva de usaklige og ufyselige henvendelsene består i og dermed avskjære all debatt – for ikke å si dialog.

 

Av et forsøk på innstallering i mitt nærområde som grunneier            på Østre Toten de senere år, av det som var tenkt som det største vindkraftanlegget i Norge, har jeg erfart hvor hensiktsmessig offer-rollen kan være. Når utbyggerinteressene merker at de ikke har noe å stille opp med overfor den annen parts motforestillinger (jf. nøkkel-begrepet som vi kan takke vår legendariske filosofiprofessor og fjell-klatrer Arne Næss lære om saklighet og dialog for), kan solid argumen-tasjon bli oppfattet som truende. Beskyldninger om at den andre parten 'tar mannen og ikke ballen' er da en enkel måte å redde skinnet på hos hjemmepublikummet.

 

Når utviklingen av Sigdal Aktivs håndtering av Andersnatten-prosjektet i ettertid blir saumfart på en uhildet måte, vil mønsteret

fra hvordan norsk energiproduksjon har overkjørt norske lokalsamfunn

i fjelltraktene og langs kysten være lett gjenkjennelig. Det spesielle med via ferrata-trenden i norsk turisttrafikk for tiden er imidlertid at det ikke er utenbygds interesser som er inngripere, men lokale aktører. Vi finner likevel paralleller i nyere, norsk kraftutbygging, der noen få grunneiere fremmer sine egeninteresser på bekostning av fellesskapets kultur- og naturarv ved å selge seg til utviklere av kraftverk i små vassdrag – såkalte 'småkraftverk'.

 

Fordi jeg har drevet min virksomhet som tindevegleder med sete        for Norges Høgfjellsskole i Hemsedal siden 1967, har jeg fulgt en    slik operasjon på kloss hold og fått syn for sagn. I Hemsedal reddet    vi elva som renner gjennom kommunesenteret Trøym ved å minne innbyggerne om at noen grunneieres egeninteresser ville skje på bekostning av fellesskapet ved å skjemme ut landskapet som turist-destinasjonen Hemsedal lever av. Grunneierne tapte saken i kommune-styret til slutt.

 

For egen del er jeg, utfra den praksisen som har preget de mange,    brutale inngrepene i den frie naturen i Norge etter 2. verdenskrig,    ikke overrasket over at Andersnatten-prosjektet så langt har vært en reprise av et kjent mønster. Som sjef for eget reklamebyrå, hadde jo  du som profesjonell i kommunikasjon, kunnet bryte den lange rekken av taktiske overrumplings-operasjoner ved å åpne for dialog på nettet.

Men du "beregnet ikke ditt publikum" (jf. H. Ibsen).

 

Nå vil det komme til en uhildet overprøving av selskapets prosjekt fra Fylkesmannens side i forbindelse med behandling som sak etter Plan og bygningsloven. Det gir oss forsvarere av fri natur innsyn i sakens fakta og anledning til å komme til med vårt syn på beslutnings-prosessen.

 

Mens vi venter på denne anledningen, er du invitert til dialog på vår blogg: Andersnattens Venner!

 

Med naturvennlig hilsen Nils Faarlund,

med Ralph Høibakk og Anders Opdal 2. bestiger av Andersnatten 1965

  

Menneskene bak, hvem jobber egentlig mot jernstigen på Andersnatten ?

 


I dette innlegget vil jeg vise den store bredden i de som har engasjert seg i arbeidet mot jernstigen som enkelte vil etablere på Andersnatten. Da det sies at det er ett lite hylekor, og ett fåtall som arbeider mot dette, er dette åpenbart feil. Det er stor bredde i motstanden mot dette prosjektet, og mange ulike grupper og enkeltpersoner ønsker å stoppe denne raseringen av det kulturhistorisk viktige fjellet som står mange så nært.

Pådrivergruppen \ Andersnattens venner

Det er en liten gruppe mennesker som har engasjert seg i dette arbeidet på forskjellig vis. Denne gruppen ble samlet av Marius Morstad, sommeren 2020, og består av :

Marius Morstad, Nils Faarlund, Robert Caspersen, Sveinung Bertnes Råheim, Helge Skogseth Berg, Leif Inge Magnussen, Knut Elde Johansen, Martin Lindal, Odd Magne Øgreid, Håkon Gammelseter.

Vår lille gruppe har jobbet iherdig med denne saken på mange plan. Blant annet i den offentlige forvaltningen og i pressen, både lokalt og nasjonalt. Vi har skrevet leserbrev og deltatt i debatten i sosiale medier, både på facebook og i vår egen blogg. Vi har analysert mange aspekter av denne saken, både risiko momenter, økonomi, og den katastrofale effekten dette vil ha på fjellet vi setter så høyt. I tillegg har vi også forsøkt å samle og engasjere de relevante organisasjoner i Norge.

(https://andersnattensvenner.blogspot.com/)

 

Nasjonale organisasjoner:

Per nå har følgende organisasjoner samlet seg med oss, i motstanden mot utbyggingen av Andersnatten: Norges klatreforbund, Norsk Tindeklub, Norske tindevegledere – nortind, Norges naturvernforbund og den norske turistforening. Totalt representerer disse organisasjonene over en halv million frilufts interesserte nordmenn.

 

Henrik Iversen – Facebookgruppen: Nei til via feratta på Andersnatten.

Henrik engasjerte seg tidlig, og skapte facebookgruppen som nå teller ca 1200 medlemmer. Denne gruppen har vært sentral i motstanden mot etableringen av via feratta. Den er ett viktig bidrag i motstanden mot arbeidet på Andersnatten, og viser tydelig at det er store bredde i engasjementet.

 

Trioen av klatrere: Erik Grandelius, Tellef Storbakken og Andreas Klarstrøm

Dette er en stor og viktig sak for mange, det vises også da to svenske og en norsk klatrer for noen uker siden, valgte å trosse fuktig høstvær å etablere en ny rute opp veggen som krysser den tiltenkte ruten som via feratta er ment å følge. De kunne også fortelle om funn av gamle bolter antagelig fra den tiden klatringen på Andersnatten ble etablert. Dette viser at via feratta etableres i ett område der det eksisterer klatreruter fra før, og det er godt potensiale for flere. Samme type funn ble også rapportert av de som nylig etablerte en annen klatrerute i samme del av veggen, og vi vet jo at de første rutene i denne veggen ble etablert i dette området.

I tillegg ser vi også enkeltpersoner som er utenfor klatremiljøet og del av det lokale miljøet i Sigdal som har engasjert og blant annet er det en iherdig dame som har skrevet ett langt og velbegrunnet brev i den lokale bygdeposten.

 

Dette engasjerer langt utenfor klatringens rekker, mange har ett sterkt forholdet til veggene på Andersnatten, dette berører i aller høyeste grad vern av landskap, kultur og natur

Jeg vil også si at det er viktig å huske at klatring og tindesport har lang historie i norsk natur. Og er en viktig del av vår kulturhistorie. Derfor mener jeg at det er riktig at vi kan stille krav til det som berører våre mest historiske og viktige klatrefjell. Ellers kan det nevnes at via feratta er ett fenomen som kommer fra syd i Europa, og i EUs standarder for denne type anlegg, står det tydelig at slike anlegg må etableres i samråd med lokale klatremiljø. Det er altså en klar forståelse av at det skapes en konflikt, om man etablerer feratta i områder der det allerede foregår klatring, og det oppfordres til å unngå dette.

Det er altså ingen grunn til at klatrere i denne saken skal gå med lua i hånda, vi har all mulig rett til å beskytte våre kjerneområder, og vi har også en berettiget partsinteresse i den offentlige forvaltnings behandling av denne saken. Den har våre forbund allerede benyttet seg av, og det vil de fortsette å gjøre.

 

Jeg vil også avslutningsvis kommentere enkelte påstander som er direkte feil. Nemlig det som gjentas til det kjedsommelige, at via feratta er etablert langt unna andre klatreruter, mens den i virkeligheten, ligger i mellom og tett opptil flere andre ruter, for øvrig også en isrute, som er klatret. Noe som tydelig fremgår av dette bildet under. Jeg forstår det også slik at den nye ruten Eira ligger relativt nære. De nyeste tilskuddene til klatringen på Andersnatten ligger altså akkurat her, både for sommer og vinterklatring.

Det påstås også at den lille klatringen i denne delen av veggen er bare mulig for eksperter og såkalte profesjonelle klatrere. Faktum er at ingen av rutene i veggen er enklere enn grad 6, med en rute gradert 6 minus. De fleste rutene er gradert mellom fra  6 minus til 7. i begge sider av veggen. Noe som er langt fra ekspert nivå, eller det man kan karakterisere som profesjonelt nivå, selv om jeg er litt usikker på hva man legger i det, som beskrives i Sigdal aktivs oppdaterte søknad til kommunen. 

Knut

fredag 20. november 2020

Nei, men Ralph, da! Alvorsord om Andersnatten-saken fra Nils

                         Nei, men Ralph, da!

Alvorsord om Andersnatten-saken fra Nils


Nei, men Ralph, da! Du kaster deg med brask og bram inn mot bølgen av kritikk mot 'entringsanlegg' på Andersnatten med 'sjølråderetten' som argument for et brutalt inngrep.

Med mer enn femti års fartstid som forsvarer av fri natur på heltid er jeg helhjertet med på at lokalsamfunn bør få råderett over hva naturen byr på innenfor kommunegrensene. Det var jo det det sto om for 50 år siden da bygdefolk og utabygds naturvenner leiret seg i ett tusen meters høyde over havet til ikke-voldelig forsvar for Mardøla-vassdraget. Så dypt stakk dette engasjementet hos demonstrantene at de gikk til 'sivil ulydighetsaksjon' – en praktisk og filosofisk vel forberedt og disiplinert markering, der folk fra mye av Norge samlet seg i     løpet av et par sommeruker. Fotnote: Den harde kjernen i aksjonen var 16 fjellklatrere.Med ditt sivilingeniør-blikk, Ralph, gjør du også et nummer av forskjellen i størrelsesorden mellom et vindkraftanlegg – i min hjemkommune omfattet det truede området på Totenåsen 12 km2 og et via ferrata-anlegg med en installering av noen tonn med stål og trekonstruksjoner. Såpass mye sitter det igjen hos meg etter studieårene på Norges tekniske høgskole, hvor vi var sammen om å starte Tindegruppa i 1959, at jeg uten videre slutter meg til ditt syn her. 


Men! Råderett og størrelsesorden er ikke absolutte størrelser. De må forstås ut fra en sammenheng. Andersnatten, har ikke bare en instrumentell verdi ved å by på mulighet          til "ateistisk turning på Guds apparater" (filosofiprofessoren og fjellklatreren Arne Næss advarsel mot upassende bruk av tekniske hjelpemidler). Denne mektige steinstøtten som    rager til himmels ut av et hav av granskog har først og fremst en egenverdi som fri natur.     Det avtvinger en tilsvarende, respektfull behandling fra rettighetshavere, såvel som fra 

enhver som påberoper seg allemannnsretten. Sherpaene som du kjenner fra dine besøk i

Himalaya, Ralph, tar denne forståelsen til sin ytterste konsekvens ved å tilbe fjell som hellige. 


Andersnatten som naturarv er dertil også bærer av kulturell egenverdi, takket være arbeidene til begavede, norske billedkunstnere som var bofaste eller gjester i egnen på slutten av 1800-tallet: Theodor Kittelsen, Christian Skredsvig, Harriet Backer med flere. De dannet en kunstnerkoloni som arbeidet i tradisjonen etter Iohan Christian Dahl (professor ved det internasjonalt ledende kunstakademiet i Dresden fra 1826) og Hans Gude i generasjonen etter ham (den tyske keiseren Wilhelm IIs 'hoffmaler') og bidro til utpenslingen av vår nasjonale identitet. Bjørnson satte ord på denne vår egenart som i 1905 skulle holde til at Norge ble 

en fri nasjon uten å krige: 


Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.


Størrelsesordenen av det prosjekterte 'entringsanlegget' er ikke nevneverdig stor. Det      er sammenhengen som teller her. En måte å illustrere overtrampet et via ferrata-anlegg i Kittelsen-land ville representert, kan være å forestille seg en slik installasjon i vestveggen

på Nidarosdomen. Vi snakker om verdier som har annen benevning enn kroner og øre! Fotnote: Via ferrata-anlegg er 'entringsanlegg' og har ikke det ringeste med fjellklatring           å gjøre – forgrunnsfiguren fra Mardøla-aksjonen, Sigmund Kvaløy Setreng, betegnet slik hjerte-i-halsen underholdning som 'tivoli-effekt' (Sigmund hadde selv klatrebakgrunn).


Hva skulle så tale for at sigdøler kan være berettiget til å innrette det et lokalt eventselskap

drømmer om skal bli en 'pengemaskin' i vår felles naturarv Andersnatten som også er bærer av en kulturarv? Det er vanskelig å finne andre motiv for oppføring av en 'jernveg' her enn at mye vil ha mer. Det fremgår i alle fall av argumentasjonen for prosjektet. Sigdal er imidlertid ikke blant de kommunene i landet som er i noen nødssituasjon med nesten 4.500 innbyggere og flest millionærer i Norge – 13% av antall skattebetalere. De havner riktig nok på 159. plass   på listen over landets rikeste, men likevel i god avstand fra kjente turistdestinasjoner som Hemsedal og Trysil på henholdsvis plass nummer 423 og 427 – bunnplassen. Sigdal kan  

altså ikke vise til elendig økonomi – ikke rart, når lokalsamfunnet har profittert på salg         og bygging av nærmer 5000 hytter. 


Nei, Ralph, samfunnsnytten av fremmedelementer på Andersnatten trumfer ikke hensynet     til nasjonale kultur- og naturverdier. Dersom Sigdals ansvarlige politikere ikke innser hvor begrensningene for deres lokale råderett går, må Fylkesmannen, eventuelt etter instruksjon   fra overordnede departement, sette en stopper for det prosjekterte tivoli-anlegget.


PS, Ralph, vi hadde jo gleden av å gjøre 2. bestigning av Andersnatten sammen med Anders Opdal i 1965 – uten å etterlate oss spor!

 vi – det forplikter til å stå opp for en venn i nød!


lørdag 24. oktober 2020

 Reisebrev fra Andersnatten. (denne historien er full av klisjeer, til advarsel for de som ikke orker det).
Ja ja nå sitter jeg her, klokka er 24.15, gikk tom for vann før cruxtaulengden og Knut glemte å gi sekken over til meg før han beynte å lede, han har den tomme vannflaska i selen...den smeller mot veggen, det er mørkt og han har et taudrag fra helvete...han drar tre-fire meter med tau opp..leder tre-fire meter sånn fortsetter han. Med to blødenede fingerflappere tom for teip sitter jeg her og halvsover og blogger på standplass. Befinner oss på den hvite stripa. Vi begynte dagen med noe jeg hater ordentlig, nemlig nedover klatring på sva frisolo. Har gjort det i Nissedal et par ganger og visste hva slags indre mareritt som ventet meg. Å stokke de lange stilkebeina mine nedover uten tau på sva er så jævlig. Rutene på Andersnatten har i utgangspunktet greie introer nede fra skogen, men vi skulle gå andersnatten 2000 og hvite stripa på en dag, så for å spare tid så fant Knut ut at vi skulle spasere nedover midt inn på svaene med tauet i sekken. Eller rettere sagt han bærte tauene rundt nakken og med et par hanglete sandaler skulle han bare sjekke litt nedover svaet mens han snakket rolig til seg selv..."se her ja...ja her var det et tak ja..jajaja..jada her ja, jo det her går fint ja". Også er han plutselig 10-15 meter under meg og sier det her går bra, joda. Jeg er ikke bare sikker på at jeg skal dø, jeg vet det. Det er ca 100 meter bortover med svak nedover helning for å komme til starten av ruta. Jeg crawler nedover og bortover, mister solbrillene, orker ikke strekke meg etter de og knuser de like gjerne under foten. Jeg kunne like gjerne endt det der og da, sklidd på solbrillene og ned i ura! Knut forsetter, slenger tauet rundt en bitte liten busk som bøyer seg nedover og ber meg holde i tauet mens han sier "det er jo det her som er livsfarlig". Det er ingen logikk i å holde i et tau som glir av busken hvis jeg belaster det bare litt, men jeg gjør det og traverserer de siste 50 meterne bort til den hvite stripa. Der ser vi jo at noen nettopp er i gang med den, så da bestemmer vi oss for å gå andersnatten 2000 først. Jeg racker opp og leder opp svaet vi nettopp har klatret ned. Vi bestemmer oss for å lede halvparten hver hele dagen. Første taulengden på andersnatten 2000 er gardert 4+. Jeg starter nonchalant. Er plutselig 1/2 meter til venstre for andre bolten og har ingen ting til hverken føtter eller handar. Tar kortslynga i høyre hånd og kætsjer for bolten, bommer og rutsjer nedover svaet. Jeg fortsetter opp neste taulengde som er gradert 6 og klatringen er morsom og går fint , mens tredje taulengde er stram 7- svaklatring med masse fine gylne petzl fottak...neida ;-) Jeg klarer å få to flappere på et par krimpere og lager en dårlig standplass i sinne. Knut leder så de to siste og vips så er vi på toppen. Vi er allerde tom for vann og sjokoladen har smelta, det er jo dritvarmt. Vi finner et lite myrvann full av jord, drikker oss medte, men så dukker de to som var på hvite stripa opp. De har vann til oss, hyggelige fredrikstadklatrere. Så går vi for å finne en rappell Knut har hørt om, som går fra et tre et sted og nesten rett inn der hvite stripa starter..hmm jeg skjønner at hvis den bare "nesten" gjør det, så må jeg klatre nedover igjen. Men jeg holder maska og Knut finner rutinert treet. Rappellen ender faktisk akkurat der vi startet marerittet i stad. Fy faan tenker jeg men så bestemmer jeg at vi skal gå tilbake og rundt ned i skogen. Jeg lukter at Knut helst vil løpe over svaet for å spare tid, men jeg setter i gang et jævla tempo andre veien og inn i skogen. Etter 10 minutter baksing gjennom skog går jeg til slutt med på å skli ned svaet til stien hvis vi finner et sted det er lavt nok. Knut er en luring, istedenfor å lete etter et lavt nok sted setter han seg like gjerne og sklir ned der vi nettopp har stått for å bli enige og rutsjer ned 7 meter på et vått mose sva før han stopper på en liten hyllesak og sier " se her ja, ja dette var greit ja" også sklir han ytterlig 10 meter til og ned på stien. Jeg sklir jeg og og tenker at denne turen kommer aldri til å ende bra.
Så var vi endelig på platået der den hvite stripa begynner. Vi forstsetter med å lede halvparten hver, så jeg leder opp første taulengde, den er sparsommelig sikra, men lett hvis man går riktig. Jeg er heldig og treffer bra på linjevalget og lager stand under bulken før cruxlengden. Knut feier opp til stand og jeg fortsetter i den skarpe enden opp cruxet. Bruker litt tid på komme meg opp bulken og inn på svaet, får satt en kamkile i bulken mens jeg tenker at det kanskje var litt unødvendig langt opp til første bolt. Jeg pleier å prøve å krimpe på alt, men her er ingen krimp, men jeg kommer meg utrolig nok de 5-6 meterne med 6`er sva opp til første bolt. Også kommer jeg i siget, unnskyld nå er det kanskje noen lesere som brekker seg av pinlighet men jeg følte faktisk at jeg danset meg opp taulengden. Og da mener jeg mentalt, at jeg kom inn i en flyt der man ikke husker etterpå hvordan man har klatret eller hva man har tenkt, fantastisk! Det er vel ikke skryt å si at 6`ere vanligvis er lett oppvarming....men ikke den på stripa, den er ikke lett,det går jeg ikke med på!
Jeg er helt kjørt når jeg kommer meg gjennom cruxet opp for å lage stand og tenker at det heldigvis er Knut som skal lede de to neste. Knut holder bra tempo opp 6- og 5 + lengdene,han svopper inn kamkilene mens han sier "se her ja" " ja her var det greit ja", jeg følger etter. På standplass bestemmer vi oss for å drikke vann, men der var det tomt gitt, men man må jo prøve å være staut og så det er bare latter og smil om den saken. Jeg leder nest siste taulengde, forholdvis greit sikret 5+ til en god stor hylle der man lager stand. Knut kommer opp og er raskt i gang med siste taulengde...og her sitter jeg altså nå og sikrer.....NEIDA jeg er hjemme i oslo, måtte bare finne en måte å vinkle historien på. Vi var på andersnatten på søndagen som var, men alt som står over er sant;) takk for bra tur!
hilsen erik (vikaren)

fredag 23. oktober 2020

Usikkerhet er drømmen

 

-Usikkerhet er drømmen-

 

Det er løgn at vi må være så sikre og trygge

 

for å gjøre det bra

 

Trygghet og sikkerhet er forfalskninger

 

som vi lærer å strebe etter

 

Det er løgn at usikkerheten hindrer deg i å nå dine mål

 

Jeg snakker ikke om følelser

 

av lammende frykt og angst

 

Det er løgn at usikkerheten er ett resultat av nederlag

 

""

 

Det er sant at usikkerheten er noe av det beste vi har

Vi vet det så inderlig godt at usikkerheten er bra

 

Spør forskere, kunstnere og de som klatrer i børsnoterte stiger

 

De vet at usikkerheten kan være mye verre enn den er

 

De vet også at det kan være mye bedre enn den er

 

""

 

De sikre kommer i endeløse køer med sin fjernkontroll

 

Kjedelige, sjarmløse, fantasiløse, arrogante, maskinmennesker

De gjennomført trygge og sikre klatrer aldri i bratte fjell

 

De trygge og sikre elsker aldri mer enn tre minutter

 

De dør litt hver dag av sin egen trygghet og sikkerhet

 

""

 

""

 

-Usikkerhet er drømmen-

 

""

 

• Å føle frihet til forandring

 

• Å holde muligheten åpen

 

• Å kjenne den tvilende urkraften i seg

 

• Å holde liv i ubesvarte spørsmål

 

• A kjenne suget i magen

 

• Å bli svett av tanken

 

• Å reise til fantasia og vende hjem med noe nytt

 

• Å kjenne lystens elv renne nedover ryggraden

 

Halvord Skard

 

 

 

 

 

Stein

 

Jeg har tro på steinen

Har den sviktet noen gang ?

Den tauser, faste

under foten vår,

som bærer

 

Jeg har tro på berget

har det noen gang forlatt oss ?

Den som lar oss gripe fast

og finne feste

 

Du har vært lenge borte

men den venter rolig, steinen

 

Rør varsomt ved den

for den har ett gammelt lys i seg

og frø som spirer dypt

i hemmelige hager

 

Britt Karin Larsen


onsdag 21. oktober 2020

Via Ferrata på Andersnatten: Brød for sigdøler (?) – og circus for folket!

 ANDERSNATTENS VENNER
Via Ferrata på Andersnatten:

Brød for sigdøler (?) – og circus for folket!

                               

"Andersnattens Venner" ble til etter at planene om Via Ferrata-anlegg på Andersnatten ryktes i fjellklatrerkretser. En søknad fra event-selskapet Sigdal Aktiv (udatert) om kr. 880.000,- i støtte fra et kommunalt fond til turist- og friluftsformål bekreftet at arbeidet med et fremmedelement av dette slaget er i gang. I søknaden heter det at "anlegget er 100% kommersielt" og i tråd med selskapets vedtektsfestede formål, skal «utvikle nye aktiviteter og tjenester innen reiselivet i Sigdal".

For oss som ferdes i stupene er forestillingen om tilrigging av Andersnatten (733 m) i Viken, tidligere Buskerud fylke, med størrelsesorden ett tonn stål, like provoserende som piercing av Mona Lisa, Michelangelos enestående kunstverk, ville vært i kunstverdenen. I kjent stil i det moderne Norge forutsetter de kommersielle utbyggerinteressene at 'samfunnsnytten' trumfer hensynet til fri natur og kulturtradisjoner. Begrepet samfunnsnytte utmyntes i kroner og øre og handler her om forventet 'nytte' (antall besøkende: 1000 x kr. 1000,-), nye arbeidsplasser  (i følge nevnte søknad: 2) og ringvirkninger (overnatting, servering, etc.). På kostnadssiden tar event-selskapet kun med utlegg til tilrettelegging (veg, fjellsikring, etc.) og installasjon (ståltau, stigetrinn, etc) som summerer seg opp til budsjettets kr 4.400.500,-.

Denne formen for moderne demokrati-praksis kommer for tiden frem i dagen med grasrotopprøret mot vindkraft på land i Norge. Konsekvensene – 'kostnaden' – av inngrep i    fri natur feies under teppet, der den ikke har noen markedsverdi. For tilfellet Andersnatten blir utfallet at skadene som naturen og lokal kulturtradisjon utsettes for, uten videre forbigått og altså gitt verdien kr. 0,-. Det kan vi som Andersnattens Venner, ikke gå med på – og vi er ikke alene om det synet! 

Fri natur har egenverdi

Våre fjerne forfedre tilba naturen som hellig. Noen av oss har vært i Himalayas storfjell sammen med sherpaene. Dette høgfjellsfolket med deres buddhistiske tro holder den dag i dag fjell for hellige. I vår norske historie skal vi ikke så langt tilbake som hundre år for å finne tegn til dyp respekt for fjellet. Hauger av småstein i skoggrensen er spor etter 'varp', eller 'kast'   – ikke turist-varder (!) Når folk fra bygda hadde ærend til fjells, kastet de en liten stein på det som med årene ble en steinrøys på terskelen til fjellverdenen – et tegn på at de underkastet seg den naturvennlige folkeskikken som gjaldt der.   

Vår tradisjon for naturvennlig folkeskikk er – nok til stor overraskelse for de mange historieløse innbyggerne i landet vårt i dag – forutsetningen for at Norge som eneste nasjon     i Europa, fikk sin selvstendighet uten en blodig krig. Den militære stormakten Sverige måtte gi slipp på Norge på grunn av den store respekten som 'edle ville' nordmenn ble til del i nasjonalromantikkens tid. Fordi dansk og svensk overhøyhet hadde forhindret industrialisering hos oss, hadde befolkningen her til lands på 1800-tallet alle de kjennetegn     som en selvstendig nasjon den gang måtte oppvise. I dag lærer vi om en slik levemåte på museum, men etter industrialiseringens herjinger i og rundt de store byene i Europa i denne kulturepoken, så tidens filosofer og kunstnere opp til slike 'edle ville' – J. J. Rousseaus fengende uttrykksmåte. Den sveitsiske filosofen fikk gjennomslag for sin oppfatning av at folk i fjelldalene i Alpene var blitt foredlet ved sin levemåte i fri natur. 

Takket være 1800-tallets geniale, norske billedkunstnere forble ikke dette en godt bevart hemmelighet: I. C. Dahl fikk allerede i 1826 professorrang ved det berømte Dresdener-akademiet, mens Hans Gude ble 'hoffmaler' hos den tyske keiseren Wilhelm II     og Peder Balke fikk en stor bestilling av kong Ludvig Filip av Frankrike. Rekken av norske malere i europeisk mesterklasse fortsetter med tredjegenerasjonen som blant andre teller Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig.

Begge bodde og arbeidet i traktene rundt Andersnatten og har sammen med lokale spelemenn og dikterpresten og eventyrinnsamleren Jørgen Moe gitt opphav til at Sigdal i dag kan smykke seg med betegnelsen «Kunstnerdalen».

 

Via Ferrata på Andersnatten vil være drepende for Sigdals enestående omdømme.  I iveren etter å profittere på siste mote for 'pengemaskiner' i norsk turist-business, overser aksjonærene i Sigdal Aktiv at et godt omdømme er lett å ødelegge og tungt å gjenreise. Velrennomerte cruisebåthavner på Vestlandet som Åndalsnes kan nok ha fortjeneste av et 'fjellentringsanlegg', men det er blåøyd å tro at en avsidesliggende bygd som Eggedal, kan trekke til seg mange kunder til fake news-klatring. Selv om det lokale event-selskapets 'jernsti'-entreprenør, Runar Carlsen i Norsk Boltefond, i et intervju nylig i "Norsk Klatring" hardnakket påstår at "Via Ferrata er klatring", er det ikke mer sannhetsgehalt i denne selvbestaltede definisjonen enn i Make-America-Great-presidentens hopevis av løse påstander.

 

              Opprinnelsen til 'klatring' er Romantikkens dannelsesreiser

 

Opprinnelsen til 'klatring' er Romantikkens dannelsesreiser for et borgerskap som  slo seg opp på industrialiseringen. Inspirert av de storslagne skildringene som de før nevnte billedkunstens mestere leverte fra tindeverdenen i Alpene, dro de til fjells for å forvisse seg om at et slikt eventyrland eksisterte. Pionerene ble overbevist og i årene fra 1867 til 1877 etablerte England og alle alpelandene sine nasjonale, alpine klubber eller forbund. Alle    større byer i Europa opprettet etterhvert sine lokale organisasjoner som la til rette for  besøk i høgfjellet – til å begynne med handlet det om å organisere et fjellførervesen, senere merking av stier og bygging av hytter. I Rousseaus ånd søkte byfolket en fornyelse av dannelsesreisene til kulturarvstedene Aten og Roma med 'foredlende' ferder i fri natur.     De leide førertjenester av gjetere, jegere og fjellkarer som lette etter krystaller til smykker i klatrelende. I Chamonix kunne man leie fjellførere allerede fra 1821.

 

Jegernes form for fjellferdsel preget den alpine klatretradisjonen den første tiden: Naturvennlige, årvåkne for faremoment, lettvinte i bevegelsen som de ballett-dansende fjellgeitene mange av dem jaktet på. Med tiltakende erfaring tok byfolket over utviklingen   av klatrestilen. Til læremestrenes ferdselsformer la de engelske pionerene i Alpine Club, etablert 1867, gentleman-idealene om (brautende) beskjedenhet (P. W. Zapffes ironiske kommentar), klatring by fair means (ingen tekniske hjelpemiddel) og The leader does not fall! (gentlemennenes reaksjon på beskyldningen om at de satte livet på spill). Først med rivaliseringen om flaggheising på verdens høgeste fjell etter 1. verdenskrig, ble det viktig        å nå toppen. Med så mye prestisje på spill tok de tungt utrustet 'landslagene' seg friheter i bruken av tekniske hjelpemiddel. Denne iveren etter klatring for å nå toppen av fjell forplantet seg i mellomkrigstiden til Europa. I Øst-Alpene ble det etterhvert vanlig å bruke bolter – metallredskap til å hamre inn i sprekker i fjellet til sikring, der det ikke lot seg gjøre på naturlig vis. I 1950-årene fikk vi så en direttissima-bølge i bratt kalk- og dolomittfjell, der boltene ble brukt ukritisk som håndtak og fottak i tretrinns flyttbare klatrestiger. Der det     ikke fantes sprekker, unnså man seg etterhvert heller ikke for å bruke manuelle slagbor  og borebolter.

 

                            Tilbake-til-kildene impuls fra California

 

Clean climbing – en tilbake-til-kildene impuls kom fra californisk mot-kultur i Yosemite i 1960-årene til Frankrike og Norge i første omgang. Den engelske klatrekulturen hadde ikke latt seg rokke og i løpet av 1970- og -80-årene fikk vi en renessanse i Europa for den alpine klatretradisjonen som lenge gikk under betegnelsen 'tindebestigning' her i landet. I disse årene fikk vi, ikke uten konflikter, en utvidelse av begrepet 'klatring' ved at mindre fjellvegger ble tilrettelagt for 'sportsklatring'. Gjennombruddet for denne 'sportifiseringen' av en krevende form for friluftsliv kom med utviklingen av batteridrevne bormaskiner. Veggene ble rensket for løse partier og alle slags vekster fjernes/pusses vekk, før borebolter ble plassert med få meters avstand (se Store norske leksikon). Fordi det ble enkelt å konstruere innendørs sportsklatrevegger av oljebaserte materialer, har dette med årene blitt en utbredt trimaktivitet. Når den entreprenøren som Sigdal Aktiv har engasjert for tilrigging av Andersnatten med     +/- ett tonn stålarmatur hevder at "Via Ferrata er klatring" (se før nevnte intervju), har han ikke dekning for denne påstanden.

 

Via Ferrata er entring av fjellvegger etter ståltau på stigetrinn som er festet i dype borehull i fjellet.  Slik aktivitet har ikke annet til felles med klatring i den alpine tradisjonen enn at man kan kommer seg opp en mer eller mindre bratt fjellvegg. Slik entring mangler .alle fundamentale kjennetegn på tindenes friluftsliv.

 

Via Ferrata-aktiviteter:

 

  • er ikke naturvennlige – de forutsetter tung tilrettelegging av fri natur

  •  er ferd over evne – kunden tar ikke ansvar for egen sikkerhet

  • snyter kunden for intimt nærvær i fjellandskapet

  • snyter kunden for aktiv medvirkning i farefellesskapet i taulaget

  • avspiser kunden med tivoli-underholdning med hjertet i halsen

  • spiller ikke mesterlighetens, men på lettelsens dopaminrus

  • nører opp under Trolltunga-kjekkaseri og falsk identitetsdanning

 

Entreprenør Carlsen kan finne visse felles trekk hos Via Ferrata-aktivitet og sportsklatring som at det ikke er naturvennlig. Det er Carlsen den første til å forstå, ettersom han angir å  ha plassert titusenvis av borebolter i anlegg for sportifisert klatring. Det rettferdiggjør selvfølgelig på ingen måte den skjending av fri natur som følger av entringsanleggene  han leverer.

 

Det fascinerende ved klatring i den alpine tradisjonen er omgangen med livsfaren. Livsfaren er livsviktig! Kunsten består i å lære fare å kjenne uten å sette livet til og uten  å misbruke den som rusmiddel og/eller innholdsløs underholdning – forretningsidéen bak tivolieffekter som Via Ferrata. Fare er ikke farlig for den som farer várlig! I dag hjelper vitenskapen oss til bekreftelser for det erfaringen lærte våre forfedre og som stimulerte dem til ettertanke – også kalt filosofi. Ikke mange meter over bakken melder forståelsen av situasjonen seg for alle som ikke lider av nedsatt funksjon for fornemmelse av fare. Det setter oss i beredskap til å møte en truende virkelighet på en hensiktsmessig måte. I farens stund behøver ingen å be oss om å konsentrere oss. Vi er intenst tilstede med alt av evner og kroppslige funksjoner – den ideelle situasjonen for læring, en læring som belønnes med dyp glede (jf. filosofen og tindebestigeren Arne Næss utlegging om Spinozas filosofi om glede). Slik dyp fornemmelse er vegen til naturkjennskap – kjennskap som er vegen til forpliktende naturvennskap: Naturvennlighet.

 

                      Sigdal har en kulturarv uten sidestykke i Norge!

 

Sigdal har en kulturarv uten sidestykke i Norge! Her levde og virket begavede kunstnere    i den romantiske tradisjonen – en tradisjon som skapte verdens første naturvernbevegelse. Med Andersnattens kneisende klippevegg som felles attraksjon, går billedkunsten og brattlandskunsten her opp i en høyere enhet med en alpin klatretradisjon uten avbrudd siden 1940-årene. Norge er rikt på storslagne tinder, men ingen av disse fjelltraktene kan by på et slikt rikt, kunstnerisk miljø som "Kunstnerdalen".

 

Vi i Andersnattens Venner kan forstå at Sigdal Aktiv i iveren etter å bidra til næringslivet   i hjemkommunen, har latt seg friste av en nymotens 'pengemaskin' i en tid, da norsk turistbransje er økonomisk hardt presset. Vi har imidlertid forventninger til at selskapet ved nærmere ettertanke er enige med oss i at å by gjester på fri natur og enestående kulturarv er   en bedre forretningside enn dyre kopier med tivoli-effekt. Hemsedal med sin veletablerte pengemaskin – skisenteret – kan stå som et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå.     Med pandemien havnet de med et slag på listetoppen for arbeidsløshet i Norge: 35%! Tilrettelegging av fri natur for den slags 'Gøy-på-landet' skaper også ubalanse i  næringslivet med sesongdrift.

 

Vi lever i en livstruende tid for vår Jord. Uten at vi tar situasjonsbeskrivelsene fra  FNs klima- og naturpanel på alvor, bidrar vi til at et under av en livsverden blir ulevelig for fremtidige generasjoner. Når vi handler lokalt, må vi tenke globalt! Filosofen Gandhi som levde som han lærte, utfordret oss med vår tids avgjørende spørsmål:

 

                Vil du være en del av problemet – eller en del av løsningen?

 

                           Med naturvennlig hilsen Andersnattens Venner